karty plastikowe Expresscards na YouTube karty plastikowe Expresscards na Facebooku
Live Chat Software for Website


§1 Warunki ogólne.

Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy właścicielem serwisu, tj. spółką pod firmą Argo Card Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  zwaną dalej „Argo Card”, a  osobą korzystającą z systemu Expresscards za pomocą witryny internetowej www.experesscards.pl, zwaną dalej „Klientem”.

Zamówienia przez stronę www.experesscards.pl mogą składać wszyscy Klienci, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

Argo Card zobowiązuje się stosować do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1087 z późn. zmianami), aktów wykonawczych na jej podstawie wydanych oraz innych przepisów, których przedmiotem jest ochrona danych.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie, jak również w pozostałych celach marketingowych.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ).

Z chwilą wysłania zamówienia, Klient staje się zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. Płatność może nastąpić kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Argo Card.

Jeśli w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia należna kwota nie wpłynie na nasze konto, zamówienie zostanie anulowane.


§2. Ceny

Ceny kart opublikowane w cennikach prezentowanych na stronie www.expresscards.pl są cenami netto. Do cen netto w trakcie składania zamówienia doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Argo Card zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cennikach bez uprzedniego informowania Klientów.

Opłaty dodatkowe nie uwzględnione w cennikach:

Zmiany danych administracyjnych w złożonym zamówieniu:

  • zmiana danych do faktury – 15,-zł netto;

  • zmiana adresu dostawy towaru – 15,-zł netto;

Zmiany w tym zakresie mogą być wprowadzone po konsultacji z Działem Obsługi Klienta, jeżeli pozwala na to etap realizacji zlecenia.

Anulowanie zlecenia:

Opłata jednorazowa z tytułu kosztów administracyjnych – 50,-zł netto;

Zmiana może być wprowadzona po konsultacji z Działem Obsługi Klienta, jeżeli pozwala na to etap realizacji zlecenia.

 

§3. Realizacja zamówień

Przed złożeniem pierwszego zamówienia należy się zarejestrować, a następnie zalogować. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że dane wprowadzone w zamówieniu są właściwe i zgodne z prawdą.

Zamówienie złożone za pośrednictwem strony www.expresscards.pl, potwierdzane jest na adres e-mail podany podczas rejestracji. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną na stronach serwisu www.expresscards.pl i załączyć podczas składania zamówienia.

Zlecenia zawierające pliki uszkodzone, w szczególności nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie, zawirusowane lub nie spełniające wymagań do druku, nie mogą być realizowane. O takiej sytuacji Argo Card poinformuje Klienta niezwłocznie po sprawdzeniu plików, jednak nie później niż w dacie realizacji zamówienia.

Pliki dostarczone do realizacji zlecenia traktowane są jako wersja ostateczna. Klient winien zatem upewnić się, że nie zawierają błędów i stanowią wersję do wydruku kart.

Z zastrzeżeniem § 2, po potwierdzeniu zamówienia drogą elektroniczną, zmiana parametrów zamówienia, jak również anulowanie zamówienia, nie będą możliwe. Argo Card zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia lub projektem.

 

§4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

Terminy realizacji zamówień na stronach serwisu www.expresscards.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Terminy realizacji druku określone na stronach serwisu mogą ulegać nieznacznemu wydłużeniu lub skróceniu i należy traktować je jako orientacyjne.

Jeśli wybrano formę płatności "Przelew Bankowy" lub "płatności elektroniczne", zamówienie jest realizowane po spełnieniu następujących warunków:

  • płatność zostanie potwierdzona w systemie płatności elektronicznych lub zaksięgowana na rachunku bankowym Argo Card;

  • Klient dostarczy prawidłowo przygotowane pliki, określające wszystkie żądane parametry zlecenia;

Za pierwszy dzień realizacji zamówienia uważa się dzień roboczy, w którym oba powyższe warunki zostaną spełnione.


Terminy realizacji zamówień mogą być przedłużone w przypadku wystąpienia siły wyższej – o czas trwania siły wyższej. W takim przypadku Klient jest informowany o przyczynach opóźnienia realizacji zlecenia – drogą elektroniczną lub telefonicznie, najpóźniej w ostatnim dniu terminu realizacji.

Termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Szczegółowe informacje na temat warunków realizacji dostaw dostępne są na stronach: www.gls-poland.com lub www.poczt-polska.pl

Zamówienia mogą być składane na terenie całej Polski oraz za granicą. Warunkiem realizacji zamówienia jest wskazanie adresu wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Argo Card nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu.

 

§5. Odpowiedzialność za jakość

Zlecenia realizowane są ściśle według danych dostarczonych przez Klienta. Argo Card weryfikuje wyłącznie rozmiar projektu i jego kolorystykę. Argo Card nie wprowadza poprawek, nie weryfikuje poprawności merytorycznej, językowej, jak również nie wprowadza jakichkolwiek innych modyfikacji do dostarczonych plików.

Argo Card gwarantuje jakość kart plastikowych określoną w międzynarodowych przepisach norm jakości ISO – dla kart plastikowych ISO 7810, a dla kart plastikowych z paskiem magnetycznym – ISO 7810.

Karty plastikowe z paskiem magnetycznym posiadają pasek o podwyższonej odporności na rozmagnesowanie typu HiCo (high coercivity).

Druk odbywa się zgodnie z normami wyjściowej konwersji kolorystycznej CMYK z zastosowaniem technologii produkcji wynikającej z zamówionego nakładu. Argo Card nie odpowiada za ewentualne rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta, a kolorystyką druku. Argo Card nie odpowiada za błędy i rozbieżności w druku, wynikające z zastosowania w projektach kolorystyki Pantone.


§6. Zasady postępowania z plikami Klienta

Dostarczone pliki nie są odsyłane do Klienta. Przez okres 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przesłane pliki są archiwizowane, a następnie niszczone. Zawartość plików jest chroniona przed dostępem osób trzecich.


§7. Płatności

Podstawową formą płatności w serwisie www.experesscards.pl jest przelew bankowy na rachunek Argo Card lub płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych.

Składając zamówienie w serwisie www.expresscards.pl Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu wystawcy i odbiorcy.

Wystawcą faktur jest firma Argo Card Sp. z o.o. ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk, NIP: 584-23-71-981.


§8. Reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w chwili odbioru, stosownie do przepisów prawa przewozowego. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi przedsiębiorstwo przewozowe.

Reklamacje dotyczące jakości kart mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnej, podając dane zarejestrowane w serwisie  www.expresscards.pl w trakcie składania zamówienia, podpisaną kopię faktury oraz opis wady.

Klient winien dostarczyć reklamowany towar do Argo Card na adres : Argo Card Sp. z o.o. ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk, tel. 58 55 43 623 w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem firmy spedycyjnej GLS pod rygorem odrzucenia reklamacji. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Argo Card.

Reklamacja, dotycząca jakości kart zostanie odrzucona, jeżeli Klient nie dostarczy całego nakładu w sposób oraz w terminie wyżej opisanych.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Argo Card reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a Argo Card poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. Wiadomość zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.

W przypadku odrzucenia reklamacji, Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego nakładu. W takim przypadku Argo Card powiadomi Klienta o konieczności wniesienia stosownych opłat oraz o ich wysokości. Ponowna wysyłka nastąpi pod warunkiem uprzedniego dokonania płatności za dostawę. Po upływie 30 dni od daty powiadomienia Klienta o wysokości należnych opłat, reklamowany nakład zostanie zniszczony.

 

§9. Polityka prywatności

Dane zbierane podczas składania zamówienia

Aby złożyć zamówienie należy się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie i dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i faksu, NIP. Nie wszystkie dane są obowiązkowe.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, itp.

Dane zbierane podczas procesu rejestracji oraz transakcji zakupu nie będą udostępnione osobom trzecim, będą one wykorzystane przez Nasz Sklep do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu oraz dokonywania zakupów. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Newsletter

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

Zmiany wprowadzonych danych

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w niniejszym regulaminie.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2011.

§1 Warunki ogólne.

 

Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy właścicielem serwisu, tj. spółką pod firmą Argo Card Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  zwaną dalej „Argo Card”, a  osobą korzystającą z systemu Expresscards za pomocą witryny internetowej www.experesscards.pl, zwaną dalej „Klientem”.

 

Zamówienia przez stronę www.experesscards.pl mogą składać wszyscy Klienci, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

 

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 

Argo Card zobowiązuje się stosować do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1087 z późn. zmianami), aktów wykonawczych na jej podstawie wydanych oraz innych przepisów, których przedmiotem jest ochrona danych.

 

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie, jak również w pozostałych celach marketingowych.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ).

 

Z chwilą wysłania zamówienia, Klient staje się do zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. Płatność może nastąpić kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Argo Card.


§2. Ceny

 

Ceny opublikowane w cennikach prezentowanych na stronie www.expresscards.pl są cenami netto. Do cen netto w trakcie składania zamówienia doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Argo Card zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cennikach bez uprzedniego informowania Klientów.

 

Opłaty dodatkowe nie uwzględnione w cennikach:

 

Zmiany danych administracyjnych w złożonym zamówieniu:

  • zmiana danych do faktury – 15,-zł netto;

  • zmiana adresu dostawy towaru – 15,-zł netto;

Zmiany w tym zakresie mogą być wprowadzone po konsultacji z Działem Obsługi Klienta, jeżeli pozwala na to etap realizacji zlecenia.

 

Anulowanie zlecenia:

Opłata jednorazowa z tytułu kosztów administracyjnych – 50,-zł netto;

Zmiana może być wprowadzona po konsultacji z Działem Obsługi Klienta, jeżeli pozwala na to etap realizacji zlecenia.

 

§3. Realizacja zamówień

 

Przed złożeniem pierwszego zamówienia należy się zarejestrować, a następnie zalogować. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że dane wprowadzone w zamówieniu są właściwe i zgodne z prawdą.

 

Zamówienie złożone za pośrednictwem strony www.expresscards.pl, potwierdzane jest na adres e-mail podany podczas rejestracji. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną na stronach serwisu www.expresscards.pl i załączyć podczas składania zamówienia.

 

Zlecenia zawierające pliki uszkodzone, w szczególności nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie, zawirusowane lub nie spełniające wymagań do druku, nie mogą być realizowane. O takiej sytuacji Argo Card poinformuje Klienta niezwłocznie po sprawdzeniu plików, jednak nie później niż w dacie realizacji zamówienia.

 

Pliki dostarczone do realizacji zlecenia traktowane są jako wersja ostateczna. Klient winien zatem upewnić się, że nie zawierają błędów i stanowią wersję do wydruku kart.

 

Z zastrzeżeniem § 2, po potwierdzeniu zamówienia drogą elektroniczną, zmiana parametrów zamówienia, jak również anulowanie zamówienia, nie będą możliwe. Argo Card zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia lub projektem.

 

§4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 

Terminy realizacji zamówień na stronach serwisu www.expresscards.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Terminy realizacji druku określone na stronach serwisu mogą ulegać nieznacznemu wydłużeniu lub skróceniu i należy traktować je jako orientacyjne.

Jeśli wybrano formę płatności "Przelew Bankowy" lub "płatności elektroniczne", zamówienie jest realizowane po spełnieniu następujących warunków:

  • płatność zostanie potwierdzona w systemie płatności elektronicznych lub zaksięgowana na rachunku bankowym Argo Card;

  • Klient dostarczy prawidłowo przygotowane pliki, określające wszystkie żądane parametry zlecenia;

 

Za pierwszy dzień realizacji zamówienia uważa się dzień roboczy, w którym oba powyższe warunki zostaną spełnione.


Terminy realizacji zamówień mogą być przedłużone w przypadku wystąpienia siły wyższej – o czas trwania siły wyższej. W takim przypadku Klient jest informowany o przyczynach opóźnienia realizacji zlecenia – drogą elektroniczną lub telefonicznie, najpóźniej w ostatnim dniu terminu realizacji.

 

Termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Szczegółowe informacje na temat warunków realizacji dostaw dostępne są na stronach: www.gls-poland.com lub www.poczt-polska.pl

 


Argo Card nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu.

 

§5. Odpowiedzialność za jakość

 

Zlecenia realizowane są ściśle według danych dostarczonych przez Klienta. Argo Card weryfikuje wyłącznie rozmiar projektu i jego kolorystykę. Argo Card nie wprowadza poprawek, nie weryfikuje poprawności merytorycznej, językowej, jak również nie wprowadza jakichkolwiek innych modyfikacji do dostarczonych plików.

 

Argo Card gwarantuje jakość kart plastikowych określoną w międzynarodowych przepisach norm jakości ISO – dla kart plastikowych ISO 7810, a dla kart plastikowych z paskiem magnetycznym – ISO 7810.

 

Karty plastikowe z paskiem magnetycznym posiadają pasek o podwyższonej odporności na rozmagnesowanie typu HiCo (high coercivity).

 

 

Druk odbywa się zgodnie z normami wyjściowej konwersji kolorystycznej CMYK z zastosowaniem technologii produkcji wynikającej z zamówionego nakładu. Argo Card nie odpowiada za ewentualne rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta, a kolorystyką druku. Argo Card nie odpowiada za błędy i rozbieżności w druku, wynikające z zastosowania w projektach kolorystyki Pantone.


§6. Zasady postępowania z plikami Klienta

 

Dostarczone pliki nie są odsyłane do Klienta. Przez okres 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przesłane pliki są archiwizowane, a następnie niszczone. Zawartość plików jest chroniona przed dostępem osób trzecich.


§7. Płatności

 

Podstawową formą płatności w serwisie www.experesscards.pl jest przelew bankowy na rachunek Argo Card lub płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych.

 

Składając zamówienie w serwisie www.expresscards.pl Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu wystawcy i odbiorcy.§8. Reklamacje

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w chwili odbioru, stosownie do przepisów prawa przewozowego. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi przedsiębiorstwo przewozowe.

 

Reklamacje dotyczące jakości kart mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnej, podając dane zarejestrowane w serwisie www.expresscards.pl w trakcje składania zamówienia, podpisaną kopię faktury oraz opis wady.

 

Klient winien dostarczyć reklamowany towar do Argo Card na adres : Argo Card Sp. z o.o. ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk, tel. 58 55 43 623 w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem firmy spedycyjnej GLS pod rygorem odrzucenia reklamacji. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Argo Card.

 

Reklamacja, dotycząca jakości druku zostanie odrzucona, jeżeli Klient nie dostarczy całego nakładu w sposób oraz w terminie wyżej opisanych.

 

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Argo Card reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a Argo Card poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. Wiadomość zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

W przypadku odrzucenia reklamacji, Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego nakładu. W takim przypadku Argo Card powiadomi Klienta o konieczności wniesienia stosownych opłat oraz o ich wysokości. Ponowna wysyłka nastąpi pod warunkiem uprzedniego dokonania płatności za dostawę. Po upływie 30 dni od daty powiadomienia Klienta o wysokości należnych opłat, reklamowany nakład zostanie zniszczony.

 

 

§9. Polityka prywatności

 

 

Dane zbierane podczas składania zamówienia

Aby złożyć zamówienie należy się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie i dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i faksu, NIP. Nie wszystkie dane są obowiązkowe.

 

 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, itp.

Dane zbierane podczas procesu rejestracji oraz transakcji zakupu nie będą udostępnione osobom trzecim, będą one wykorzystane przez Nasz Sklep do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu oraz dokonywania zakupów. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

 

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

 

Newsletter

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

 

Zmiany wprowadzonych danych

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp.

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w niniejszym regulaminie.

 

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2011.